Słownik Transportowy


Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Potoczne określenie towarów niebezpiecznych.

Agent celny przeprowadza odprawy celne na rachunek importerów i eksporterów. Musi znać się na cłach, podatkach od towarów i usług w obrocie zagranicznym. Dodatkowo podatku akcyzowym, złoszeniach statystycznych i wielu innych uwarunkowaniach prawnych. Do wykonywania zawodu agenta celnego uprawnia zdany egzamin państwowy oraz wpis na listę agentów celnych.

ATP to umowa dotycząca międzynarodowych przewozów łatwo psujących się produktów żywnościowych oraz specjalistycznych urządzeń służących do takiego transportu. Tę umowę stosuje się do przewozu głęboko zamrożonych lub zamrożonych artykułów żywnościowych. Wszystkie podlegające umowie ATP produkty są wymienione w jej załącznikach. W Polsce ta umowa obowiązuje od 1984 roku.

 

Awizacja to zawiadomienie odbiorcy o wysłaniu towaru. W spedycji awizacją określa się proces zawiadamiania spedytora, o chęci dokonania załadunku lub wyładunku towaru o konkretnej godzinie. Spedytorzy awizują towar, żeby uniknąć kolejek pod rampą i nieprzewidzanych postojów pod firmą klienta.

 

BAG (Bundesamt für Güterverkehr) czyli Federalny Urząd do spraw Transportu Drogowego w Niemczech. Nadzoruje przestrzeganie przepisów w transporcie towarowym na terenie Niemiec. BAG zajmuje się prawem drogowym, bezpieczeństwem na drogach, mytem dla samochodów ciężarowych oraz obserwacją rynku. Kontrolerzy BAG mogą zatrzymywać  pojazdy ciężarowe oraz autobusy do kontroli, podobnie jak policja.

Badanie homologacyjne jest podstawą do stworzenia szczegółowego opisu pojazdu pod względem identyfikacyjnym oraz technicznym. Stwierdza czy pojazd może być wykorzystywany, jako środek transportu towarów lub osób. Pod względem bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska (norm emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa). Bez świadectwa homologacji, pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

Badanie techniczne jest badaniem pojazdu, które ma sprawdzić jego cechy identyfikacyjne. Zweryfikować bezpieczeństwo, sprawdzić wymogi ochrony środowiska oraz obowiązkowe wyposażenie. Wszystkie samochody osobowe i ciężarowe oraz ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy poruszające się po drogach muszą przechodzić okresowe przeglądy. Z reguły, okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się raz w roku.

Bilateralna umowa transportowa, jest umową dotyczącą transportu pomiędzy dwoma państwami. Reguluje warunki dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Zezwolenia bilateralne obowiązują w stosunkach z państwami niebędącymi członkami UE. Polska zawarła z nimi umowy dwustronne o międzynarodowych przewozach drogowych.

Bordero jest dokumentem stosowanym w transporcie drogowym. Przeważnie przy przewozie ładunków drobnicowych. Jest to lista przewożonych towarów z adresami odbiorców i opisami przewożonych ładunków. Wystawiany jest przez spedytora nadawczego, przesyłany do spedytora odbiorczego. Bordero może również służyć, jako dokument planistyczny dla dyspozytora.

 

 

 

Cargo to słowo zapożyczone z języka angielskiego. Cargo jest to inne określenie ładunku. Stosowane najczęściej w imporcie, handlu i transporcie międzynarodowym.

 

CELINA jest systemem informatycznym polskiej służby celnej. Służy do obsługi zgłoszeń celnych, rejstrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT.

 

CEMT jest zezwoleniem na przewóz towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Nie uprawnia do przewozu wewnątrzkrajowego w państwie członkowskim CEMT. Zezwolenia udziela ministerstwo transportu lub handlu. Jest ważne przez rok kalendarzowy. Musi być w pojeździe podczas każdego przejazdu. Trzeba je wypełnić przed rozpoczęciem jazdy.

 

Centrum logistyczne to obiekt przestrzenie – funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją. W centrum logistycznym są realizowane usługi logistyczne. Związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów. Zazwyczaj jest zlokalizowane przy skrzyżowaniu ważnych dróg.

 

 

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy. Głównym zadaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli.

Certyfikat kontrolny towarów czyli Goods Control Certyficate. Jest dokumentem wystawianym przez uprawniony organ. Potwierdza jakość opisanych w nim towarów, zgodnych z normami krajowymi lub międzynarodowymi.

 

CFS (ang. Container Freight Station) to punkt konsolidacyjny, w którym zbiera się towary drobnicowe przeznaczone do transportu.

Chłodnia to skrzynia ładunkowa przeznaczona do przechowywania  nietrwałych produktów. Wymagających odpowiedniej temperatury podczas transportu. Chłodnie są wyposażone w agregaty służące do zapewnienia odpowiedniej temperatury.

Ciągnik siodłowy to pojazd mechaniczny. Przeznaczony do przemieszczania naczep pozbawionych przednich kół. Podpieranych na specjalnym siodle, które znajduje się w tylnej części ciągnika. Siodło pozwala na skręcanie naczepy względem ciągnika. Do jednego ciągnika można przyłączać różnego rodzaju naczepy, przeznaczone do przewozu zupełnie różnych ładunków.

 

Consignee jest międzynarodowym określeniem odbiorcy. Consignee jest stosowane w listach przewozowych.

 

CMR jest to umowa międzynarodowego, drogowego transportu towarów.

Dotyczy towarów, przewożonych drogą lądową. Umowa reguluje składanie i realizację zleceń. Odpowiedzialność związaną z opóźnieniami transportów. Reguluję sprawy związane z utratą lub uszkodzeniem przewożonego towaru. CMR zawiera przepisy dotyczące reklamacji i przypadków angażowania przewoźników jako podwykonawców. Pojęcie CMR odnosi się do samego porozumienia. W praktyce używane jest niesłusznie jako międzynarodowy list przewozowy CMR.

 

Coil to zwój nawinięty na szpulę. Może to być blacha ze stali węglowej walcowana na zimno, blacha walcowana na gorąco, blacha ocynkowana ze stali, taśma stalowa, drut stalowy, linki stalowe lub przewody elektryczne. Te metoda jest wykorzystywana w przemyśle samochodowym. Do transportu stopów metali pomiędzy zakładami produkcji. Przewóz zwoi wymaga odpowiedniego mocowania. Do transportu zwojów najlepiej służy zabudowa kurtynowa z muldą. Tego rodzaju pojazdy najczęściej wyposażone są także w system specjalnych klinów, stanowiących punkty podparcia dla zwojów blachy oraz dodatkowe gniazda do mocowania kłonic do wzdłużnego zabezpieczenia przewożonych ładunków. Blachy w zwojach można spiąć stalową taśmą, a ich krawędzie zabezpieczyć stalowymi pierścieniami. Zwoje układa się następnie na odpowiednich paletach i mocuje na skrzyni ładunkowej pasami transportowymi.

 

Cło to forma podatku, nakładanego przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem. Dokonywanym przez granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny.

 

Coilmulda to potocznie mulda. Specjalistyczna naczepa przeznaczona do przewozu stali walcowanej w kręgach. Posiada koryto, w które wkłada się kręgi, które zabezpiecza się pasami podczas transportu.

 

 

Cross-trade to innaczej kabotaż lub przerzut. Kabotażem nazywamy przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami. Przez przewoźnika nie mającego siedziby w żadnym z tych państw. Na przykład przewoźnik z Polski przyjmuje zlecenie transportu z Kolonii do Hamburga.
 

 

Łączny czas prowadzenia pojazdu z zachowaniem określonych norm. Kierowca pojazdu po 4.5 h jazdy zobowiązany jest do odbycia 45 minutowej przerwy. Po przerwie może jechać przez kolejne 4.5 h. Po przejechaniu 9 godzin jest czas na odpoczynek dobowy. Dobory odpoczynek trwa zazwyczaj 11h. Istnieją wyjątki od reguły. Trzy razy w tygodniu czas ten może zostać skrócony do 9 godzin odpoczynku. Kierowca w ciągu doby nie może pracować więcej niż 15 godzin.

 

 

Czas transportu to czas mierzony od rozpoczęcia załadunku w miejscu załadowania, do zakończenia rozładunku w miejscu rozładowania. Nie obejmuje czasu oczekiwania na załadunek oraz czasu po wyładunku. Czas transportu to suma czasu przewozu towaru i wszystkich czynności ładunkowych.

 

 

ODP