Słownik Transportowy


Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Potoczne określenie towarów niebezpiecznych.

Agent celny przeprowadza odprawy celne na rachunek importerów i eksporterów. Musi znać się na cłach, podatkach od towarów i usług w obrocie zagranicznym. Dodatkowo podatku akcyzowym, złoszeniach statystycznych i wielu innych uwarunkowaniach prawnych. Do wykonywania zawodu agenta celnego uprawnia zdany egzamin państwowy oraz wpis na listę agentów celnych.

ATP to umowa dotycząca międzynarodowych przewozów łatwo psujących się produktów żywnościowych oraz specjalistycznych urządzeń służących do takiego transportu. Tę umowę stosuje się do przewozu głęboko zamrożonych lub zamrożonych artykułów żywnościowych. Wszystkie podlegające umowie ATP produkty są wymienione w jej załącznikach. W Polsce ta umowa obowiązuje od 1984 roku.

 

Awizacja to zawiadomienie odbiorcy o wysłaniu towaru. W spedycji awizacją określa się proces zawiadamiania spedytora, o chęci dokonania załadunku lub wyładunku towaru o konkretnej godzinie. Spedytorzy awizują towar, żeby uniknąć kolejek pod rampą i nieprzewidzanych postojów pod firmą klienta.

 

BAG (Bundesamt für Güterverkehr) czyli Federalny Urząd do spraw Transportu Drogowego w Niemczech. Nadzoruje przestrzeganie przepisów w transporcie towarowym na terenie Niemiec. BAG zajmuje się prawem drogowym, bezpieczeństwem na drogach, mytem dla samochodów ciężarowych oraz obserwacją rynku. Kontrolerzy BAG mogą zatrzymywać  pojazdy ciężarowe oraz autobusy do kontroli, podobnie jak policja.

Badanie homologacyjne jest podstawą do stworzenia szczegółowego opisu pojazdu pod względem identyfikacyjnym oraz technicznym. Stwierdza czy pojazd może być wykorzystywany, jako środek transportu towarów lub osób. Pod względem bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska (norm emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa). Bez świadectwa homologacji, pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

Badanie techniczne jest badaniem pojazdu, które ma sprawdzić jego cechy identyfikacyjne. Zweryfikować bezpieczeństwo, sprawdzić wymogi ochrony środowiska oraz obowiązkowe wyposażenie. Wszystkie samochody osobowe i ciężarowe oraz ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy poruszające się po drogach muszą przechodzić okresowe przeglądy. Z reguły, okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się raz w roku.

Bilateralna umowa transportowa, jest umową dotyczącą transportu pomiędzy dwoma państwami. Reguluje warunki dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Zezwolenia bilateralne obowiązują w stosunkach z państwami niebędącymi członkami UE. Polska zawarła z nimi umowy dwustronne o międzynarodowych przewozach drogowych.

Bordero jest dokumentem stosowanym w transporcie drogowym. Przeważnie przy przewozie ładunków drobnicowych. Jest to lista przewożonych towarów z adresami odbiorców i opisami przewożonych ładunków. Wystawiany jest przez spedytora nadawczego, przesyłany do spedytora odbiorczego. Bordero może również służyć, jako dokument planistyczny dla dyspozytora.

 

 

 

Cargo to słowo zapożyczone z języka angielskiego. Cargo jest to inne określenie ładunku. Stosowane najczęściej w imporcie, handlu i transporcie międzynarodowym.

 

CELINA jest systemem informatycznym polskiej służby celnej. Służy do obsługi zgłoszeń celnych, rejstrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT.

 

CEMT jest zezwoleniem na przewóz towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Nie uprawnia do przewozu wewnątrzkrajowego w państwie członkowskim CEMT. Zezwolenia udziela ministerstwo transportu lub handlu. Jest ważne przez rok kalendarzowy. Musi być w pojeździe podczas każdego przejazdu. Trzeba je wypełnić przed rozpoczęciem jazdy.

 

Centrum logistyczne to obiekt przestrzenie – funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją. W centrum logistycznym są realizowane usługi logistyczne. Związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów. Zazwyczaj jest zlokalizowane przy skrzyżowaniu ważnych dróg.

 

 

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy. Głównym zadaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli.

Certyfikat kontrolny towarów czyli Goods Control Certyficate. Jest dokumentem wystawianym przez uprawniony organ. Potwierdza jakość opisanych w nim towarów, zgodnych z normami krajowymi lub międzynarodowymi.

 

CFS z języka angielskiego Container Freight Station. Punkt konsolidacyjny, w którym zbiera się towary drobnicowe przeznaczone do transportu. Miejsce przeznaczone do załadunku lub rozładunku kontenerów do i ze statków.

 

 

Chłodnia to skrzynia ładunkowa przeznaczona do przechowywania  nietrwałych produktów. Wymagających odpowiedniej temperatury podczas transportu. Chłodnie są wyposażone w agregaty służące do zapewnienia odpowiedniej temperatury.

Ciągnik siodłowy to pojazd mechaniczny. Przeznaczony do przemieszczania naczep pozbawionych przednich kół. Podpieranych na specjalnym siodle, które znajduje się w tylnej części ciągnika. Siodło pozwala na skręcanie naczepy względem ciągnika. Do jednego ciągnika można przyłączać różnego rodzaju naczepy, przeznaczone do przewozu zupełnie różnych ładunków.

 

Consignee jest międzynarodowym określeniem odbiorcy. Consignee jest stosowane w listach przewozowych.

 

Coil to zwój nawinięty na szpulę. Może to być blacha ze stali węglowej walcowana na zimno, blacha walcowana na gorąco, blacha ocynkowana ze stali, taśma stalowa, drut stalowy, linki stalowe lub przewody elektryczne. Te metoda jest wykorzystywana w przemyśle samochodowym. Do transportu stopów metali pomiędzy zakładami produkcji. Przewóz zwoi wymaga odpowiedniego mocowania. Do transportu zwojów najlepiej służy zabudowa kurtynowa z muldą. Tego rodzaju pojazdy najczęściej wyposażone są także w system specjalnych klinów, stanowiących punkty podparcia dla zwojów blachy oraz dodatkowe gniazda do mocowania kłonic do wzdłużnego zabezpieczenia przewożonych ładunków. Blachy w zwojach można spiąć stalową taśmą, a ich krawędzie zabezpieczyć stalowymi pierścieniami. Zwoje układa się następnie na odpowiednich paletach i mocuje na skrzyni ładunkowej pasami transportowymi.

 

Coilmulda to potocznie mulda. Specjalistyczna naczepa przeznaczona do przewozu stali walcowanej w kręgach. Posiada koryto, w które wkłada się kręgi, które zabezpiecza się pasami podczas transportu.

 

 

Cło to forma podatku, nakładanego przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem. Dokonywanym przez granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny.

 

CMR jest to umowa międzynarodowego, drogowego transportu towarów.

Dotyczy towarów, przewożonych drogą lądową. Umowa reguluje składanie i realizację zleceń. Odpowiedzialność związaną z opóźnieniami transportów. Reguluję sprawy związane z utratą lub uszkodzeniem przewożonego towaru. CMR zawiera przepisy dotyczące reklamacji i przypadków angażowania przewoźników jako podwykonawców. Pojęcie CMR odnosi się do samego porozumienia. W praktyce używane jest niesłusznie jako międzynarodowy list przewozowy CMR.

 

Cross-trade to innaczej kabotaż lub przerzut. Kabotażem nazywamy przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami. Przez przewoźnika nie mającego siedziby w żadnym z tych państw. Na przykład przewoźnik z Polski przyjmuje zlecenie transportu z Kolonii do Hamburga.
 

 

Łączny czas prowadzenia pojazdu z zachowaniem określonych norm. Kierowca pojazdu po 4.5 h jazdy zobowiązany jest do odbycia 45 minutowej przerwy. Po przerwie może jechać przez kolejne 4.5 h. Po przejechaniu 9 godzin jest czas na odpoczynek dobowy. Dobory odpoczynek trwa zazwyczaj 11h. Istnieją wyjątki od reguły. Trzy razy w tygodniu czas ten może zostać skrócony do 9 godzin odpoczynku. Kierowca w ciągu doby nie może pracować więcej niż 15 godzin.

 

 

Czas transportu to czas mierzony od rozpoczęcia załadunku w miejscu załadowania, do zakończenia rozładunku w miejscu rozładowania. Nie obejmuje czasu oczekiwania na załadunek oraz czasu po wyładunku. Czas transportu to suma czasu przewozu towaru i wszystkich czynności ładunkowych.

 

 

Samochód, naczepa lub przyczepa o konstrukcji skrzyni ładunkowej. Przypomina budową plandekę. Zasadniczą różnicą pomiędzy firaną, a plandeką jest przystosowanie firany do załadunku lub rozładunku bokiem. Przez rozsuwane boczne części ścian.

 

FIX w branży transportowej oznacza, że towar musi trafić do odbiorcy dokładnie w uzgodnionym terminie, o wyznaczonej godzinie. Nie może dojechać wcześniej, ani później. Jeśli samochód nie dojedzie na czas może czekać na kolejny slot, czasem nawet kilka dni. Z reguły spóźnienia kończą się karami umowanymi.

 

Incoterms jest to międzynarodowy zbiór reguł. Określają one warunki realizacji umowy transportowej. Pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą. Dzielą koszty pomiędzy nabywcę a odbiorcę. Wskazują rodzaj uzgodnionego transportu. Dzielą odpowiedzialność za poszczególne etapy realizacji umowy przewozu.

 

Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie logistyczne pod kątem łączenia ładunków. Z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu.

 

Jest to metoda zarządzania stosowana w celu redukcji pracy w toku i poziomu zapasów. W procesie produkcyjno-magazynowym i związanych z tym kosztów. Efektywniejsze wykorzystanie pracowników i usprawnienie przepływu potrzebnych informacji. Zwiększenie produktywności i tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa przeterminowania bądź zniszczenia towaru.

 

 

Kabotaż to przewóz ładunku na terenie jednego kraju. Przez firmę zarejstrowaną w innym państwie. Na przykład: polska firma przewozi ładunek z Berlina do Drezna. Ten transport określamy kabotażem na terenie Niemiec.

 

Kątowniki to inaczej narożniki. Zabezpieczają pasy ładunkowe. Są nakładane w miejscach, gdzie przebiega pas transportowy. Chroniąc pas transportowy przed przetarciem. Dzięki kątownikom styczność z ładunkiem rozkłada się na większej powierzchni. Dodatkowo zabezpieczając ładunek.

 

Kłonica to stalowy drąg. Jest to część przyczepy, utrzymująca poprzeczne wzmocnienia (drewniane lub aluminiowe).

 

To praliż drogowy. Spowodowany zakorkowaniem dróg.

 

Kontener to pojemnik o dużej ładowności. Służący do transportu oraz przechowywania rzeczy.

 

Kontyngent jest to pula zagranicznych zezwoleń wydawana na dany rok kalendarzowy. Upoważniająca do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy jednokrotnie lub wielokrotnie. Do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium. Kontyngent zezwoleń przyznawany jest na podstawie umowy międzynarodowej. W trakcie roku kalendarzowego, możliwe jest otrzymanie kontyngentu dodatkowego.

 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi transportowej. Nie są ponoszone przez kupującego i wytwórcę usługi. Na przykład koszty związane z wpływem transportu na środowisko naturalne i życie człowieka.

 

LTL to skrót określający ładunki drobnicowe. Czyli ładunki, które są przewożone zbiorowo, ze względu na mały gabaryt lub masę. Trasa przejazdu składa się z wielu miejsc do załadunku/rozładunku. Czasem zdarzają się przeładunki towaru na inne auto. Dla optymalizacji trasy oraz kosztów przejazdu. Ze względu na wagę i gabaryty ładunku, nie każdy towar można wysłać jako LTL. Nawet jeśli nie zajmuje całej przestrzeni ładunkowej.

 

Łańcuchy służą do mocowania ciężkich ładunków na samochodach. Zabezpieczają ładunek przed przemieszczaniem się.

 

To wszystkie dobra materialne przemieszczane odpłatnie wszelkimi środkami transportu w łańcuchu dostaw. W procesie zwanym łańcuchem dostaw, towar nazywa się ładunkiem. Od nadania przez nadawcę do odbioru przez odbiorcę. Ładunek transportowy musi zostać odpowiednio zaklasyfikowany. Na podstawie cech i własności fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych lub biologicznych. Od tego zależy zastosowanie prawidłowej technologii przewozu, opakowania i zabezpieczenia. Klasyfikacja jest wykorzystywana do określenia sposobu ułożenia ładunku podczas transportu. Wyboru środka transportu, właściwych warunków przewozu, wykonania załadunku i wyładunku. Ładunki transportuje się zazwyczaj w skrzyniach, nadwoziach wymiennych lub w kontenerach umieszczonych na pojazdach.

 

Ładunek całopojazdowy obejmuje całą powierzchnię ciężarówki. Towar zostaje wysłany do jednego odbiorcy.

 

Ładunek chłodniczy wymaga kontroli temperatury w zakresie -25°C do +25°C. Niezależnie od warunków atmosferycznych. W temperaturze kontrolowanej transportuje się: mięso, wędliny, owoce morza, warzywa, owoce, lody, mrożonki i leki. Do przewozu tego typu ładunków wymagane są odpowiednie zabudowy. Najczęściej chłodnie, mroźnie, izotermy, pojazdy dostawcze wyposażone w izolowaną zabudowę lub kontenery chłodnicze z agregatem chłodzącym. Transport chłodniczy jest bardzo wymagający i niejednokrotnie podlega surowym warunkom sanitarnym.

 

Charakteryzuje się dużym ciężarem w stosunku do objętości. Ładunek ciężki to najczęściej ładunek ponadnormatywny, ponadgabarytowy i przestrzenny. Jego wymiar przekracza normy dozwolone w normalnym ruchu drogowym. Jego masa przewyższa maksymalną masę przewidzianą przy standardowym przewozie. Ładunek ciężki wymaga specjalnych środków transportowych z wykorzystaniem: naczep modułowych, wieloosiowych wagonów kolejowych, statków-ciężarowców, barkowców oraz odpowiednich urządzeń ładunkowych. Ładunki ciężkie to z reguły maszyny i urządzenia dla budownictwa, kotły, zbiorniki, sekcje statków, wagony kolejowe i tramwajowe, linie technologiczne dla przemysłu metalurgicznego, samochodowego, chemicznego lub energetycznego, Ale i transformatory, generatory, turbiny, przęsła mostów, wieże wiertnicze, dźwigi, rury do rurociągów, suwnice portowe, żurawie kontenerowe, przęsła, filary.

 

Ładunek częściowy wykorzystuje część przestrzeni ładunkowej ciężarówki.

 

Jednorodny ładunek, przewożony w dużych partiach bez opakowania. W postaci suchej, na przykład: węgiel, zboże, pasza, sól, siarka, nawozy sztuczne, cement, piasek, żwir. W postaci płynnej to: ropa naftowa, paliwa płynne, oleje, chemikalia, soki owocowe, mleko. W postaci gazowej na przykład: sprężony gaz ziemny w stanie lotnym. Ładunki masowe przewożone są najczęściej w transporcie morskim, śródlądowym lub kolejowym. 

Ładunek, którego transport jest niebezpieczny. Do ładunków niebezpiecznych zaliczamy: chemikalia radioaktywne, wybuchowe, łatwopalne, trujące i żrące.

 

Inaczej łańcuch logistyczny. Są to wszystkie czynności procesu przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta. Działania obejmują: pozyskanie surowców, zarządzanie produkcją, zarządzanie zapasami, zarządzanie popytem. Przemieszczanie określonych partii dóbr od dostawcy do odbiorcy w wyznaczone miejsce. W określonym terminie, we właściwym stanie, ilości i po odpowiednich kosztach. A skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy produktu ostatecznemu klientowi. Współpraca przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców i innych ogniw łańcucha umożliwia płynne przemieszczanie się nie tylko towarów, ale także informacji i środków finansowych.

 

To całość wszystkich działań koniecznych, aby produkt znalazł drogę od producenta do konsumenta.

 

Maty antypoślizgowe są wykonane z granulatu gumowego. Służą jako dodatkowy element zabezpieczający ładunek przed przemieszczeniem. Bardzo często stosowane są w połączeniu z pasami zabezpieczającymi ładunek. Dzięki matom antypoślizgowym unikamy ślizgania się towaru po powierzchni ładownej.

 

Mega to pojazd, który jest niezastąpiony, gdy chodzi o transporty objętościowe. Popularne megi to naczepy z maksymalnie obniżoną podłogą, która pozwala na osiągnięcie trzech metrów wysokości skrzyni ładunkowej. Dzięki takiemu zabiegowi, tego typu naczepy są przystosowane do przewozu zarówno zwykłych ładunków. Jak i towarów o większych gabarytach.

 

Dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu. W którym znajdują się informacje o miejscu załadunku i rozładunku. Podstawowe informacje o przewożonym towarze: ilość i waga. Dane stron przewozu, terminy nadania i odbioru, ustalone koszty transportu, dodatkowe instrukcje (związane np. z ocleniem towaru) oraz wykaz dokumentów, które posiada kierowca.

 

Milog to ustawa o płacy minimalnej. Wynoszącej 8,5 Euro za godzinę pracy na terenie Niemiec. Dotyczy również polskich kierowców. Według MiLoG płaca minimalna musi być wypłacona pracownikom, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, ale na terenie Niemiec pracują. Mimo, że zatrudnieni są przez pracodawcę w innym kraju niż Niemcy. Oznacza to, że minimalna stawka obowiązuje podczas kabotażu na terenie Niemiec. Oraz w przypadku, kiedy wyładunek lub załadunek jest na terenie Niemiec lub podczas tranzytu przez Niemcy. Naruszenie przepisów, przez pracodawców kosztuje do 30 000 Euro kary.

 

Opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem bądź tunelem.

 

Neutralizacja to zachowanie zasady anonimowości nadawcy i odbiorcy. Nadawca nie posiada informacji dokąd docelowo jest wysyłany towar. Odbiorca natomiast nie wie, kto jest właściwym nadawcą. Kierowca wystawia osobne CMR zgodnie z instrukcją zlecającego.

 

OCP to ubezpieczenie przewoźnika w ruchu międzynarodowym, jak i krajowym.

 

Odzież chroniąca przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest wymagana przy załadunku lub rozładunku towaru. Na odzież ochronną składają się przede wszystkim: rękawice, kask ochronny, buty, okulary oraz kamizelka ochronna.

 

Konstrukcja drewniana lub z innego tworzywa przeznaczona do przewozu oraz do składowania towarów. Palety EURO maja standardowe wymiary 120 x 80 cm. Paleta EURO jest oznaczona z boku napisem „EUR”.

 

O wymiarach 120cm x 100cm. Jest to zamiennik palet euro (120×80). Stosowane w dystrybucji produktów ciężkich. Mają większą nośność niż palety EURO.

 

W transportowym obrocie paletowym mamy do czynienia z dwoma sytuacjami:

Palety bez wymiany – towar jest zapakowany na palety na załadunku, razem z nim są one zdawane na rozładunku.

Palety z wymianą – na aucie przewożone są palety na wymianę, w tzw. koszu paletowym. Podczas załadunku kierowca zdaje tyle palet, ile ma ładowanych. Na rozładunku otrzymuje tyle pustych palet, ile ma rozładowywanych. Całość operacji znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach transportowych - kwitach paletowych.

 

Pasy to elementy mocujące ładunek. Służą jako zabezpieczenie podczas transportu. Rolą pasów transportowych jest przeciwdziałanie siłom działającym na ładunek w czasie jego przemieszczania. Pozwalają ograniczyć straty wynikające z przemieszczania się ładunków.

 

Naczepa bądź przyczepa pokryta płachtą materiału. Plandeka ma stosunkowo duże rozmiary. Chroni towar przed warunkami atmosferycznymi. Jest ona wsparta na rusztowaniu. Tworząc górną część skrzyni ładunkowej.

 

Transport ponadgabarytowy masą oraz wielkością swojego ładunku przekracza dopuszczalne normy poruszania się po drogach publicznych. Nazywany także transportem nienormatywnym. W transporcie ponadgabarytowym ważna jest organizacja, specjalistyczny sprzęt oraz doświadczona załoga. Często wymaga on także zaangażowania tzw. pilota, który sygnalizuje innym użytkownikom drogi o odbywającym się transporcie i dba o bezpieczeństwo.

 

 

Quick reponse, czyli szybka odpowiedź.
Kod graficzny, który ma służyć do szybkiego zidentyfikowania produktu. Wykorzystywany do znakowania, spakowanych towarów.

 

Wyposażenie naczepy, które pomaga przesunąć towar w obu kierunkach. Ruchoma podłoga automatyzuje i ułatwia załadunek oraz rozładunek towarów na paletach. Eliminując potrzebę stosowania wózka widłowego oraz wszelakich wejść do przyczepy. System ruchomej podłogi umożliwia bardzo krótki rozładunek. Do 10 minut w zależności od transportowanego towaru.

 

Usługa polegająca na organizacji transportu rzeczy, a także niektórych usług z tym związanych. Ze względu na zasięg, spedycję dzieli się na: krajową, międzynarodową, publiczną oraz własną. Ze względu na rodzaj środka transportu wyróżniamy: spedycję kolejową, lotniczą, morską oraz samochodową. Spedycja obejmuje wszelkie czynności związane z organizacją bezpiecznego, zoptymalizowanego kosztowo oraz terminowego transportu. Nie obejmuje jednak procesu samego przewozu. Umowa spedycji nie jest tożsama z umową przewozu.

 

Urządzenie montowane w ciężarówkach. Rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, aktywność kierowcy. Okresy jego pracy i odpoczynku czyli pauzę. Najpowszechniej stosowane są tachografy cyfrowe, które zapisują dane w wewnętrznej pamięci.

 

Towar, który nie wymaga specjalnego wyposażenia naczepy. Ani przeszkolenia kierowcy. Nie należy do kategorii ładunków niebezpiecznych (ADR). Przykładami towarów neutralnych są: części samochodowe na paletach, materiały budowlane, papier.

 

Transport łączący ze sobą różne środki transportu. Na przykład: samochód i kolej lub samochód i statek. Ma na celu optymalizację kosztów transportu.

 

Branża TSL to ogólny skrót obejmujący całą branżę: Transportu, Logistyki i Spedycji.

 

Część wyposażenia auta ciężarowego. Pomaga w załadowaniu i rozładowaniu towarów.

 

Nazywany również wózkiem jezdniowym podnośnikowym. Pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym. Służy do przewozu materiałów o dużej masie, kilkudziesięciu ton. Używa się go przy rozładunkach w fabrykach, portach lub w magazynach. Towar przewożony jest zazwyczaj na drewnianych paletach. Wózkiem widłowym mogą poruszać się, jedynie osoby do tego uprawnione.

 

Otwarte nadwozie ciężarówki wyposażone w skrzynię ładunkową. Z otwieranymi bokami przechylną do tyłu lub na bok lub przechylną do tyłu nieckę ze stałymi, zwykle wznoszącymi się do góry bokami. Wywrotki stosowane są zazwyczaj w gospodarce budowlanej, np. W transporcie piasku.

 

Przedsiębiorstwo zlecające przedsiębiorstwom logistycznym usługi logistyczne.

 

Proces umieszczenia towaru/ładunku na środku transportowym. W zależności od rodzaju auta, towar załadować możemy: bokiem, tyłem lub górą za pomocą dźwigu.

 

Auto ciężarowe wraz z jego przyczepą, której ładowność przekracza 13,6 m.

 

Kiedy przedsiębiorca transportowy podejmuje kurs, spedytor wysyła mu odpowiednie zlecenie transportowe. Zawarte są w nim wszystkie ważne informacje o nadawcy i odbiorcy, dane dotyczące czasu, metry ładunkowe, tonaż, niezbędne do transportu numery oraz ustaloną cenę za przewóz.