Zjazd integracyjny Łódź


 W Marcu spo­tka­li­śmy się na Piotr­kow­skiej w Łodzi. Odwie­dzi­li­śmy słynną manu­fak­turę oraz nie­zli­czone kawia­renki i restau­ra­cje zlo­ka­li­zo­wane w cen­trum mia­sta. Z oka­zji dnia kobiet nasi wspa­niali Pano­wie zasko­czyli nas prze­pięk­nymi goździ­kami. My nie pozo­sta­ły­śmy dłużne i zase­ro­wo­wa­ły­śmy po chłod­nym napoju alko­ho­lo­wym po kola­cji. Faj­nie jest się czuć docenionym, a jesz­cze lepiej kiedy razem można dzie­lić czas w wybo­ro­wym towa­rzy­stwie. Wypo­częci pełni dobrego nastroju wró­ci­li­śmy do swo­ich codzien­nych obo­wiąz­ków.

Jesteśmy dla Ciebie!


KontaktKompas Spedycja
ul. Żywiecka 132, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 535 534 842
fax +48 14 692 02 94
ul. Nowodworska 6/62, 85-120 Bydgoszcz
tel. +48 531 430 180
fax +48 52 52 23 214
tel. +48 535 534 475
fax +48 52 522 33 57
ul. Wilczyńskiego 23/20, 10-686 Olsztyn
tel. +48 606 837 749
fax +48 12 35 06 468
ul. Dąbrowskiego 26-27 / lokal 4, 70-100 Szczecin
tel. +48 790 266 466
fax +48 15 819 30 06